1. INFORMACJE OGÓLNE

§1. Regulamin Sklepu Internetowego, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych towarów Kupującemu, uiszczaniu przez Kupującego ceny sprzedaży towarów, uprawnienia Kupującego do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

§2. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu ze Sklepu Internetowego poprawność jego działania w następujących przeglądarkach: Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu należy je wszystkie wyłączyć.

§3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw wskazanym w pkt. 3 § 12 niniejszego Regulaminu.

§4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z niniejszym Regulaminem lub regulaminem danej promocji. Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na skuteczność oraz sposób realizacji złożonych wcześniej zamówień.

§5. Kupujący oraz Sprzedający są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

2. DEFINICJENastępującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

§1. Adres reklamacyjny:
Le Glamour PL LTD
ul. Sienkiewicza 53
15-002 Białystok

§2. Dostawa towaru - umowa zlecenia usług transportowych wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw w pkt.3 § 12 Regulaminu.

§3. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu internetowego zawierająca informacje o pojedynczym Produkcie.

§4. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§5. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§6. Koszyk – lista Produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Produktów na podstawie wyborów Kupującego.

§7. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

§9. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy wskazany w Zamówieniu przez Kupującego;

§9. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

§10. Płatność – metoda dokonania przez Kupującego zapłaty za przedmiot umowy i dostawę. Poszczególne metody płatności wskazane są w pkt. 3 §9 Regulaminu.

§11. Produkt – towar oferowany do sprzedaży przez Sprzedawcę w Sklepie. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy. Kolory Produktów mogą nieznacznie różnić się od tych w rzeczywistości - zależą one na przykład od ustawień monitora (nasycenie kolorów i inne ustawienia).

§12. Przedmiot umowy – zamówione przez Kupującego Produkty wraz z usługą dostawy.

§13. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.leglamour.pl za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

§14. Sprzedający:
Le Glamour PL LTD
590 Kingston Road, Londyn
SW20 8DN, United Kingdom
REGISTERED NUMBER 12947058

§16. Termin realizacji – podana na Karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych na realizację Zamówienia.

§17. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

§18. Wada – zarówno wada fizyczna jak i prawna Produktu.

§19. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności rzecz:

 1. Nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

 2. Została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

 3. W razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego

 4. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

§20. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj i wysokość płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

3. ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA§1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

§2. Złożenie zamówienia nie wymaga założenia konta.

W celu złożenia zamówienia Kupujący dokonuje następujących czynności:

 1. Dodanie do koszyka Produktu;

 2. Wskazanie adresu e-mail;

 3. Wybór rodzaju dostawy i płatności;

 4. Wybór miejsca doręczenia rzeczy;

 5. Wskazanie podstawowych danych w tym danych osobowych umożliwiających kontakt i wysyłkę;

 6. Złożenie w Sklepie Zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”

§3. Poprzez złożenie Zamówienia Kupujący składa Sprzedającemu ofertę zawarcia Umowy sprzedaży.

§4. Po złożeniu Zamówienia do Kupującego zostanie przesłany automatycznie e-mail stanowiący potwierdzenie jego przyjęcia.

§5. Wysłanie Przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na Karcie produktu- do 5 dni, a dla Zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na Kartach produktów. W przypadku braku dostępności danego Produktu Sprzedający skontaktuje się droga mailową bądź telefoniczną, aby poinformować Kupującego o przewidywanym terminie realizacji Zamówienia.

§6. Kupujący zostanie poinformowany na wskazany adres email o zrealizowaniu Zamówienia oraz o numerze przesyłki.

§7. Kupujący ponosi ryzyko związane z podaniem w formularzu zamówienia nieprawidłowego adresu wysyłki. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wysłanie towaru na nieprawidłowy adres wskazany przez Kupującego.

§8. W przypadku braku wiadomości dotyczącej realizacji Zamówienia, czy też odpowiedzi na zadane mailowo pytanie – Sprzedający prosi o kontakt telefoniczny, lub wysłanie zapytania z innego adresu e-mail.

§9. Kupujący dokonuje płatności za złożone Zamówienie poprzez wybór jednej z dostępnych form płatności:


  1. za pobraniem;

  2. płatność za pośrednictwem Przelewy24 (przelew bankowy, płatność kartą, BLIK);

Szczegóły dotyczące wyżej wymienionych sposobów płatności znajdują się tutaj. Realizacja Zamówienia płatnego w formie „za pobraniem” następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy, a Zamówienia z formą płatności „Przelewy24” oraz „Płatność kartą” po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.

§9. Zakupiony Przedmiot umowy jest wraz z dowodem zakupu wysłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w Zamówieniu miejsca wydania rzeczy.

§10. Sprzedawca dostarcza Produkty objęte Zamówieniem za pośrednictwem zewnętrznej firmy kurierskiej realizującej dostawę na zlecenie Sprzedającego. Sprzedawca dopuszcza możliwość odbioru osobistego Produktów w wyznaczonych przez Sprzedającego punktach.

§11. Szczegółowe warunki dostawy oraz odbioru osobistego wskazane zostały tutaj.

  1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY§1. Konsumentowi przysługuje na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bądź zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorstwa wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

§3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

§4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na adres e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

§6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

§7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko na adres Sprzedającego:
 Le Glamour PL LTD Sienkiewicza 53 15-001 Białystok

§8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§11. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  1. RĘKOJMIA, REKLAMACJE§1. Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych (rękojmia).

§2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego za wady (rękojmia).

§3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

§4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

 1. Złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

 2. Złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba, że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

§5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

§6. Konsument nie może odstąpić do umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

§7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

 1. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

 2. Żądać usunięcia wady.

Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

§8. Konsument który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny zgodnie z procedurą reklamacyjną dostępną tutaj, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

§9. Koszt wymiany lub naprawy Produktu ponosi Sprzedający.

§10. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

§11. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

  1. Oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

  2. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

  3. Żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;

W przeciwnym razie uważa się, że uznał za uzasadnione złożone oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

§12. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

§13. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

§14. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

§15. W terminach określonych w pkt. 5 pkt. §12-14 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

§16. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH§1. Administratorem danych osobowych Kupujących (dalej: „Administrator”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) jest Sprzedający –

Le Glamour PL LTD
590 Kingston Road, Londyn
SW20 8DN, United Kingdom
REGISTERED NUMBER: 12947058

§2. Administratorem danych osobowych Kupującego (dalej: „Administrator Sprzedawca”) w rozumieniu RODO jest Sprzedający.

§3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail iod@bialystok.so.gov.pl

§4. Dane osobowe Kupujących (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu) są przetwarzane w celu realizacji zamówienia i wykonania zawartej z nim umowy sprzedaży, w tym przygotowania i dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, a także w celu realizacji prawa odstąpienia do umowy oraz skorzystania z prawa do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie.

§5. Dane osobowe Użytkowników, którzy założyli konto na Stronie Sklepu (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu) są przetwarzane wyłącznie w zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta danego Użytkownika na Stronie Sklepu.

§6. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika (adres e-mail) w celach marketingowych jedynie za uprzednią zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli. Usługodawca może udostępnić takie dane osobowe Użytkownika osobom trzecim jedynie za uprzednią zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli.

§7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym obsługa konta Użytkownika, dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, obsługi reklamacji i prawa odstąpienia od umowy. Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez Usługodawcę lub Sprzedającego, poddanego tym samym zobowiązaniom co Usługodawca, zgodnie z Polityką Prywatności oraz Polityce Prywatności Cookies.

§8. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Użytkownika lub Kupującego. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

§9. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta Użytkownika lub realizacji danego zamówienia i wykonania umowy zawartej z Kupującym, zgodnie z art.28 RODO.

§10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

§11. Dane osobowe będą przechowywane przez okresie niezbędnym do realizacji celów, w tym:

 1. w zakresie danych osobowych niezbędnych do rejestracji i obsługi konta danego Użytkownika – przez okres niezbędny do realizacji usługi;

 2. w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia – do momentu wydania Towaru Kupującemu;

 3. w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji prawa odstąpienia od umowy oraz prawa do złożenia reklamacji – do dwóch lat od momentu wydania Towaru Kupującemu;

 4. w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji celów marketingowych świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w §6 – do momentu wycofania zgody udzielonej przez Użytkownika;

§12. Użytkownik lub Kupujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody. 

§13. Użytkownikowi lub Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika lub Kupującego narusza przepisy RODO. 

§14. W celu realizacji praw, o których mowa w §12 i §13 należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail iod@bialystok.so.gov.pl

§15. Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze Strony Sklepu Użytkownik lub Kupujący akceptuje, że w urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają Usługodawcy świadczenie usług. Więcej informacji na temat stosowania plików cookies przez Usługodawcę na Stronie Sklepu można znaleźć w Polityce Prywatności oraz Polityce Prywatności Cookies.

§16. Zgodnie z ustawą o rejestracji sprzedaży, sprzedający jest zobowiązany do wystawienia paragonu kupującemu. Jest on również zobowiązany do zarejestrowania przychodów otrzymanych online; W przypadku awarii technicznej, najpóźniej do 48 godzin.8. KONTAKT

Reklamacje, oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz wszelkie inne oświadczenia,  pytania, uwagi bądź wątpliwości należy kierować:

 1. na adres e-mail: biuro@leglamour.pl

 2. telefonicznie na numer: 530 836 928

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE§1. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest dla Kupującego w zakładce Regulamin. Podczas realizacji Zamówienia oraz w okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Kupujący uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

§2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawne.

§3. Kwestie sporne, za zgodą Kupującego będą rozwiązywane w drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W przypadku braku porozumienia sprawę rozstrzygnie sąd właściwy miejscowo i rzeczowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego (sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę Kupującego).

§4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phphttp://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.phphttp://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

§5. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny